Posts Tagged “มอบผ้าห่ม”

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ มอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ นำผ้าห่มโครงการไทยเบฟ.รวมใจต้านภัยหนาวมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่อ.คูเมือง และอ.บ้านใหม่ไชยพจน์

นายกกิ่งกาชาด อ.บึงโขงหลง มอบผ้าห่ม ที่บ้านเด็กและครอบครัว

นายกกิ่งกาชาด อ.บึงโขงหลง มอบผ้าห่ม ที่บ้านเด็กและครอบครัว

นายกกิ่งกาชาด อ.บึงโขงหลง มอบผ้าห่ม ที่บ้านเด็กและครอบครัว

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Go Top