Posts Tagged “มอบทุน”

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ร่วมรับมอบ

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ร่วมรับมอบ

รับมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

รับมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ จากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษา

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษา

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดี จำนวน 15 ทุน ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

Go Top