Posts Tagged “ภาครัฐ”

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พ.ย.62 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงานกาชาดประจำ 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงานกาชาดประจำ 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงานกาชาดประจำ 2562 ภายใต้แนวคิด เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม

Go Top