Posts Tagged “พลาสมา”

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา ณ สภากาชาดเกาหลีใต้ เพื่อช่วยในการวิจัยรักษาโรคโควิด-19

สภากาชาดอเมริกัน

สภากาชาดอเมริกัน

สภากาชาดอเมริกัน ระบุ สต๊อกพลาสมาลดลง 70% ในเดือน กรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาด

เตรียมศึกษาระบบภูมิต้านทาน โควิด-19 จากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วย

เตรียมศึกษาระบบภูมิต้านทาน โควิด-19 จากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” เผยเตรียมศึกษาระบบภูมิต้านทาน โควิด-19 จากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายป่วย

บริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

แมทธิว ดีน ร่วมบริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

คุณแมทธิว ดีน และ คุณลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

เชิญชวนผู้หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา

เชิญชวนผู้หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมา

ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย

บ๊วย-เชษฐวุฒิ ชวนร่วมบริจาคโลหิตและผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

Go Top