Posts Tagged “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

พลังใจอาสาช่วยหมอ

พลังใจอาสาช่วยหมอ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บจก. เอบีบี ประเทศไทย เพื่อโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ซเฟียร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” เพื่อนำไปก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” เพื่อนำไปก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

พลังใจอาสาช่วยหมอ

พลังใจอาสาช่วยหมอ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

หอผู้ป่วยสนามและอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

หอผู้ป่วยสนามและอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

บจก. บุญหรีด เปเปอร์ จัดโครงการบริจาค “พลังใจอาสาช่วยหมอ” นำรายได้ทั้งหมดจากการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษ ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564 บริจาคเข้าสภากาชาดไทย เพื่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

พลังใจอาสาช่วยหมอ

พลังใจอาสาช่วยหมอ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สหมิตรถังแก๊ส เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สำหรับก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สหมิตรถังแก๊ส เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สำหรับก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

Go Top