Posts Tagged “พระราชทานเงิน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯซึ่งพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ และอีก 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

Go Top