Posts Tagged “พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์”

พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คิดค้นการนำคลื่นสมองมาพัฒนา

พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คิดค้นการนำคลื่นสมองมาพัฒนา

พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คิดค้นการนำคลื่นสมองมาพัฒนาต่อยอดมาปรับเป็นเกมคลื่นสมอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัด

Go Top