Posts Tagged “ผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย”

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

อธิบดีการพัฒนาชุมชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562 ที่วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

Go Top