Posts Tagged “ผู้แทนพระองค์”

ไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

Go Top