Posts Tagged “ผู้ด้อยโอกาส”

งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

Umay+ ชวนประชาชนซื้อถุงผ้าเพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่ สภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาค

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาค

นายกกิ่งกาชาดศรีสัชนาลัย รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำใปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวยากไร้ ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก และสมาชิกจิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด  มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรคโควิด-19

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Go Top