Posts Tagged “ปาฐกถา”

35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Go Top