Posts Tagged “ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย”

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Go Top