Posts Tagged “ปฐมบท”

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลปฐมภูมิ ในการจัดทำหนังสือ “2491 งานฉลองเอกราชพม่า: ปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-พม่า”

Go Top