Posts Tagged “บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด”

“บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด”

“บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด”

สโมสรโรตารีจตุจักร ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ปาร์ตี้หลังเลือด” ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

Go Top