Posts Tagged “บริจาคหัวใจและอวัยวะ”

นักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

นักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นนักบินอาสานำทีมแพทย์ไปรับบริจาคหัวใจและอวัยวะ

Go Top