Posts Tagged “นพ.พินิจ กุลละวณิชย์”

พินิจ-พิจารณ์ : ผู้นำที่ดีต้องเก่งคิด

พินิจ-พิจารณ์ : ผู้นำที่ดีต้องเก่งคิด

พินิจ-พิจารณ์ : ผู้นำที่ดีต้องเก่งคิด

ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจและสังคมหลัง COVID-19

ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจและสังคมหลัง COVID-19

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผช.เลขาธิการฯ กล่าวในเวทีเสาวนา “ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจและสังคมหลัง COVID-19”

Go Top