Posts Tagged “ธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม”

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย

ชุมชนไทยในออสเตรเลีย จัดงาน “ธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม” บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ส่งมอบเงินผ่านสภากาชาดไทย

Go Top