Posts Tagged “ถุงยังชีพ”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด จ.อุทัยธานี มอบถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ และขาดแคลน ประจำปี พ.ศ.2562

มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ

ผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ

นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.แหลมงอบ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

Go Top