Posts Tagged “ถวายเงิน”

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคและการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าฯ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารธนชาต และ ธนาคารทหารไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จ้อย จิติเดชารักษ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตฯ

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิภัส เถรว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชพระทานพระราชวโรกาสให้ ผอ.ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมเด็จฯ

งานกาชาด ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำคณะ บริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้ามูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการฯ นำคณะทูตและคู่สมรส เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด

Go Top