Posts Tagged “ถวายพระพร”

ถวายพระพร

ถวายพระพร

ผอ.เขตหนองแขม และคณะ นำแจกกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ผอ.เขตสายไหม และคณะผู้บริหารเขต ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ รพ.จุฬาฯ

ร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพร

เจน วราหะ พร้อมคณะผู้บริหารเขตธนบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ รพ.จุฬาฯ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะ วปส. รุ่น 8 ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ รพ.จุฬาฯ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Go Top