Posts Tagged “ตึก ภปร”

“ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

“ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

พระผงพุทธนวราชบพิตรหลัง ภปร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 เพื่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย หรือ “ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ

Go Top