Posts Tagged “ซินลากู”

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

Go Top