Posts Tagged “จ.กำแพงเพชร”

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าแถว ในงานประเพณีเนื่องในวันสารทไทย

กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ออกงานช่วยกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร

Go Top