Posts Tagged “งานเกษียณฯ”

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

Go Top