Posts Tagged “งานกาชาด จ.พัทลุง”

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง

งานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง

นายกเหล่ากาชาด จ.พัทลุง ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากการออกรางวัลสลากกาชาด ในงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พัทลุง

Go Top