Posts Tagged “งานกาชาด”

งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563

งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563

ผวจ.นครพนม ประชุมวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาดวิถีใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศ

การออกร้านงานกาชาด

การออกร้านงานกาชาด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมว.ต่างประเทศ นำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงต่างประเทศเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สลากรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2562

สลากรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กก.ผจก.ใหญ่ ปตท. นำผู้บริหาร ปตท.และคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองในกิจกรรมจับสลากรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2562

ร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. นำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561

การออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้ามูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

งานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

งานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

ผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า เป็นการเริ่มต้นงานสักการะองค์พระแม่ย่าและงานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

งานกาชาด

งานกาชาด

ผู้บริหาร บริษัท สามเพชร และ ธรรมรัตน์กรุ๊ป ออกช่วยเหลืองานสังคม งานจังหวัด และงานกาชาด

Go Top