Posts Tagged “งานกาชาด”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์

ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการงานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนงานกาชาดประจำปี 2564

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนงานกาชาดประจำปี 2564

ผวจ.เชียงราย ประกาศเลื่อนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

Go Top