Posts Tagged “งานกาชาด”

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

เกษตรตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นำผักปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่โครงการพระราชดำหริหนองเลิงเปือย มาจัดสวนหย่อมในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะกรรมการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ อย่างหนักโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พื้นที่จัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564” ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ผู้ประกอบการที่ร่วมงานได้รับความเดือดร้อน

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ชวนชมโขนชุด “พระรามราชสิรุยวงศ์” ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 มี.ค.2564

Go Top