Posts Tagged “ครัวพระราชทาน”

สกู๊ป “ครัวพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์”

สกู๊ป “ครัวพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์”

สกู๊ป “ครัวพระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดนครสวรรค์

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนในพื้นที่ต่าง ๆ

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

“ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนแต่ละอำเภอ จาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Go Top