Posts Tagged “คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ”

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

(ICRC) ลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) แสดงความชื่นชมในการที่มีประเทศร่วมลงนามสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครบ 50 ประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสภากาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมรณรงค์ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

Go Top