Posts Tagged “การแพทย์”

นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด

จี้รัฐแก้ปัญหาพิการโดยกำเนิด

จี้รัฐแก้ปัญหาพิการโดยกำเนิด

จี้รัฐแก้ปัญหาพิการโดยกำเนิด

Go Top