Posts Tagged “กฟผ”

(กฟผ.) บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

(กฟผ.) บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top