Posts Tagged “กฐินสภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทันจ.อุทัยธานี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทันจ.อุทัยธานี

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

Go Top