ศูนยบริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ“ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”

C-191221005007
Share