บทความเรื่อง จากงานฉลองรธน. ถึงงานกาชาด
บทความ งานกาชาด