นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้แก่เด็กชายยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้