นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน
นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน