สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น