มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่ จังหวัดนราธิวาส
C-190521021051