ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

C-191201005004