นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในรพ.ร่องคำ อ.ร่องคำ
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว