บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562
ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562