หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562
ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

C-191122009174
C-191122017018
C-191122017065
C-191122021017