ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก *
แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก