สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 *
งานกาชาดประจำปี 2562

C-191116005011
C-191116014021
C-191116020034
C-191116020116
C-191117004005
C-191117005048
C-191117009014
C-191118005100
C-191118020087

I-191117000019
18