ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ*
แถลงข่าวงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก 2562