เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และตรวจวัดสายตาที่ อ.หนองหญ้าปล้อง
เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมและบริการรับการตรวจรักษาสุขภาพ