ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

C-191111008040