สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี