ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงนโยบายและสิทธิประโยชน์ทางการจัดบริการยาป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ในงานสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย*
ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย
ในประเทศไทย*

Share