นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก
นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก